Deelnemers aan klankbordgroepen Uitvoeringsplan Sport gezocht

Delft – Op 19 september heeft de themabijeenkomst Uitvoeringsplan Sport plaatsgevonden. In een aantal gespreksrondes is input opgehaald over welke mogelijkheden er zijn voor de Delftse Sport. Tijdens de Themabijeenkomst hebben wij de aanwezigen gevraagd of zij verder willen meedenken en praten over het nieuwe Uitvoeringsplan Sport. Hiervoor zijn drie klankbordgroepen opgesteld: • Sportstimulering en –innovatie; • Vitaliseren van verenigingen; • Sport en Sociaal Domein.

De opbrengst van de bijeenkomsten gebruiken we om concrete invulling te geven aan het Uitvoeringsplan Sport: doelstellingen, te verwachten resultaten, proces en aanpak/interventies.

Wilt u, als verenigingsbestuurder, ook verder mee denken en praten over het Uitvoeringsplan Sport? Wij zoeken nog deelnemers voor de klankbordgroep Sportstimulering en – innovatie en de klankbordgroep Vitaliseren van verenigingen!

Klankbordgroep Sportstimulering en –innovatie
Bij het thema Sportstimulering gaat het om het bereiken van inwoners die nu nog niet of te weinig bewegen. Denk aan mensen met een beperking, kinderen uit kansarme gezinnen, ouderen en migranten c.q. nieuwkomers. Hierbij geldt dat er in Delft nu al allerlei mogelijkheden zijn om deze categorieën te verleiden. Haaglanden Beweegt en andere organisaties voeren projecten en activiteiten uit, waarmee inactieve Delftenaren met sport en bewegen in aanraking (kunnen) komen. Bij Sportinnovatie gaat het ook om het realiseren van nieuwe aantrekkelijke lidmaatschapsvormen, innovatieve sportarrangementen of -evenementen voor jongeren en volwassenen, zodat zij alsnog lid worden of langer lid blijven van een sportvereniging.

De vragen die we in de bijeenkomst aan de orde stellen, zijn: • Hoe bereiken we de juiste doelgroepen? En met welke activiteiten? • Hoe versterken we daarbij de samenwerking? • Welke activiteiten ontbreken in Delft en moeten de komende jaren (door)ontwikkeld worden?

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 31 oktober a.s. van 17.00 uur tot 18.30 uur op het Stadskantoor van de gemeente Delft (Stationsplein 1).

Klankbordgroep Vitaliseren van verenigingen
De ambitie uit de Sportvisie is om sportverenigingen te ondersteunen bij hun proces naar ‘vitalisering’; het toekomstbestendig maken en maatschappelijk toerusten van verenigingen. Sportverenigingen hebben daarbij niet alleen te maken met de behoeften van de eigen leden, maar ook vanuit de maatschappij: gezond opgroeien, sociale cohesie, integratie en participatie. Dat lukt alleen als elke vereniging een strategie uitstippelt die inspeelt op het eigen karakter van die vereniging en op de specifieke context. De vragen die we in de bijeenkomst aan de orde stellen, zijn: • Hoe gaan we de volgende stap in de ontwikkeling van de verenigingen in beeld brengen? • Welke vorm van ondersteuning is nodig het ‘open zetten’ van de club? • Welke concrete acties moeten daarvoor ondernomen worden?

Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 1 november a.s. van 17.00 uur tot 18.30 uur op het Stadskantoor van de gemeente Delft (Stationsplein 1).

Aanmelden:
U kunt zich aanmelden voor één van deze klankbordgroepen door een mail te sturen aan Frans Rinsema van Beweeg MEER Sportadvies: frans@beweeg-meer.nl. Vervolgens ontvangt u van Frans aanvullende informatie ter voorbereiding op de klankbordgroep. Ook voor vragen en opmerkingen kunt u bij hem terecht.

Wij hopen van harte u te mogen ontmoeten tijdens één van deze bijeenkomsten.

Met vriendelijke groet,

De procesbegeleiders Uitvoeringsplan Sport:
Sandra Meeuwsen, Soulconsult BV
Frans Rinsema, Beweeg MEER Sportadvies

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.