Het Delftse Sportcongres

Vrijdag 22 september 2017 • Van der Mandelezaal, museum Prinsenhof

OPENING

  • Wicher Schreuders, voorzitter Sportraad

 

Tekst/speech Wicher Schreuders

 

  • Wethouder Raimond de Prez

 

De Prez geeft aan dat hij gelukkig is dat er in Delft zoveel sportvrijwilligers zijn, die een belangrijke taak vervullen. Na een slechte periode in Nederland en met name in Delft met noodzakelijke bezuinigingen – waar ook de sport een belangrijke bijdrage heeft geleverd – gaat het nu weer goed in Nederland en ook in Delft. De laatste ronde van bezuinigingen hebben we nu gehad.

Het gaat niet goed met de sportaccommodaties in Delft. Zowel binnensport-accommodaties, als ook de buitensport-accommodaties. Verouderd, te klein, te hoge bespelingsgraad en dus onvoldoende capaciteit. Na de eerdere taakstellingen voor de sport, die we toen in samenspraak met en na inbreng van de Sportraad hebben verlaagd, moet er nu in de komende periode nodig geïnvesteerd worden in de sport. Het gebruik van de sport accommodaties moet gecombineerd worden. De sportvoorzieningen moeten weer voldoen aan de eisen van nu en in de naaste toekomst.

In de komende jaren zullen er in Delft 15.000 huizen bijkomen, Delft zal groeien van ruim 100.000 naar 140.000 inwoners. Dit betekent een nog grotere gebruik van de sportvoorzieningen ! Sportvoorzieningen die ook al heel intensief gebruikt worden door inwoners van omliggende gemeenten en ook in de regio komen meer huizen en inwoners.

Nu het in Delft dus financieel beter gaat, komt er een investeringsplan met 75 mln. Tbv de sportvoorzieningen. Daar moeten alle Delftenaren van profiteren.

De Sportraad heeft vorig jaar gevraagd om te komen tot een zelfstandige Sportnota, zij heeft hiertoe het initiatief genomen. Dit is uniek en ik ben hier heel tevreden over. Ook heeft de Sportraad het initiatief genomen tot dit Sportcongres en ook hier ben ik heel content mee. Vandaar ook dat de concept-Sportvisie hier nu vandaag – voorafgaand aan de vaststelling en bespreking in college en raad – hier wordt gepresenteerd.

Presentatie concept-Sportvisie

  • Rob de Vries, Drijver & Partners

 

Tekst / speech Rob de Vries

 

PAUZE

Presentatie

  • Berend Rubingh (MtoM Consultants)

 

 

Presentatie

  • Gert-Jan Lammens (stichting Rotterdam Sport Support)

 

Tekst / speech Gert-Jan Lammens

VRAGEN/DISCUSSIE

  • Sjaak Lispet (Full Speed) vraagt aan Berend Rubingh naar de ervaringen met het inschakelen van jeugdigen om zelf te besturen bij verenigingen.

Rubingh geeft aan dat de ervaringen wisselend zijn, positief, maar ook minder positief.

  • Geert Engels vraagt aan GJ Lammens naar de financiën en de relatie tussen de reguliere sportverenigingen en de schoolsportverenigingen (SSV) in Rotterdam. Lammens geeft aan dat de SSV’s niet concurrerend werken tov reguliere sportverenigingen en dat het doel is dat men ook bij de SSV went aan het betalen van een bijdrage/contributie. Van de deelnemers maakt ca. 50% gebruik van het Jeugdsportfonds (JSF) die de contributie betaald. Inmiddels ligt er in Rotterdam ook een motie om te komen tot een Volwassenen Sport fonds.

Lammens geeft aan dat het interessant is om financiële middelen te betrekken bij investeringen in de Sport. De 75 mln. Investeringen zoals genoemd in Delft, kunnen dan een hoger bedrag omvatten.

RSS heeft in Rotterdam als opdracht Rotterdam maatschappelijk te verbeteren en daarnaast om de Rotterdamse sportverenigingen te verbeteren.

  • Rienk Bijlsma (DAS) merkt op dat volgens hem 80% van de contributie van de leden tbv de vereniging opgaat aan accommodatiehuur. Als nu de huurkosten (veel) lager worden gemaakt door de gemeente, dan kan de contributie voor de leden omlaag.

GJ Lammens zegt dat dat een politieke keuze is, maar dat het inzichtelijk maken van de kosten waar die worden gemakt – accommodatiekosten – daar worden neergelegd waar die horen en vervolgens wordt dit dan mogelijk al dan niet gecompenseerd (subsidies, JSF enz.)

Rubingh vult aan dat blijkens ervaringen/onderzoek contributie geen enkel probleem is en geen belemmering is om te sporten. Voor degenen die het niet kunnen betalen, wordt dit geregeld (JSF enz.). Van belang is dat men sport leuk vindt, wat het dan ook kost, dan moet men gaan sporten. Als voorbeeld noemt hij de kosten van het zwemmen/huur zwembad. Gebleken is dat als die prijs omhoog gaat, het kwa deelname niets uitmaakt, men blijft ook dan zwemmen.

Wicher Schreuders geeft aan dat in Delft de verenigingshallen het moeilijk hebben inzake bezettingsgraaf overdag, zie de nota Sportvisie. Rob de Vries zegt dat duidelijk is dat er in Delft iets moet gebeuren met de binnensport-accommodaties, maar dat ook een gegeven is dat binnensport-deelneming landelijk terugloopt, samen moeten we daarover in gesprek gaan.

Peter van Haagen (Ring Pass) merkt op dat sportinteresses veranderen, zo daalt nu het tennis, terwijl hockey toeneemt. Wellicht moet je binnensporten aantrekkelijker maken ? Contributie is niet de reden. Rob de Vries stelt dat gekeken moet worden naar de kansen.

Rene de Bruin (Vitesse Delft) refereert aan multifunctionele verenigingen. Verenigingen koppelen aan onderwijs, bejaarden naar de vereniging ? Rob de Vries zegt dat dat niet zo specifiek in de voorliggende Sportvisie staat. Dat is aan de uitwerking in het plan van aanpak in samenspraak tussen alle betrokkenen.

Wicher Schreuders wijst op de Sportvisie en de aldaar genoemde 4 looplijnen en de 20 actiepunten. Daarbij moet dit worden meegenomen.

  • Ron de Goeij (Rugbyclub Delft) brengt Sportclick onder de aandacht als inkomstenbron voor verenigingen en vraagt naar de ervaringen van GJ Lammens in Rotterdam met crowdfunding. Lammens antwoordt dat die kennis en ervaring bij de clubs zelf ligt. Het ligt aan de creativiteit en inzet van de verenigingen.

SLUITING  

  • Wicher Schreuders dankt alle sprekers/inleiders en overhandigt een (Delfts Blauw) aandenken. Dankzegging aan gemeente, mensen van het Prinsenhof en aan zijn mede-bestuursleden van de Sportraad voor het mogelijk maken van dit congres op deze locatie. Voorts dankzegging aan alle aanwezigen en vervolgens nodigt spreker een ieder uit voor een drankje/hapje.

Dik Schreuders / 25 september 2017

Fotografie: Roel van Dorsten

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.