Missie, Visie en Doelstelling

Missie:
De Sportraad van Delft behartigt de belangen van de (aangesloten) sportverenigingen.

Visie:
De Sportraad van Delft is een gedegen vertegenwoordiger van en een ondersteunende partner voor de aangesloten sportverenigingen.

Doelstelling:
De bevordering en stimulering van de sportbeoefening, de recreatie en het bewegingsonderwijs, alsmede de instandhouding en verbetering van de mogelijkheden daartoe (art. 3 lid 1 Statuten).

Het bestuur van de Sportraad van Delft hanteert hiertoe als instrumenten:

 • a. Het opkomen voor de belangen van de sportverenigingen in met name beleidszaken op alle relevante niveaus, van lokaal tot nationaal (overheden en relevante overige organisaties).
 • b. Het verbeteren van de PR & communicatie ter ondersteuning en uitvoering van alle activiteiten.
 • c. Het verschaffen van relevante informatie / voorlichting.
 • d. Het bieden van ondersteuning aan de leden.
 • e. Het stimuleren van samenwerking (zowel van sportverenigingen onderling als met andere partijen).
 • f. Het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten.
 • g. Het organiseren van sportmanifestaties, lezingen en dergelijke.
 • h. Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies aan relevante organisaties.
 • i. Alle andere middelen, die voor het doel bevorderlijk zijn.

De bovenstaande werkwijze van het bestuur van de Sportraad van Delft voeren we uit met behulp van de portefeuille- en taakverdeling.

Algemene opmerkingen
De navolgende uitgangspunten gelden voor alle bestuursleden:

 • a. Het actief bijwonen van de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen.
 • b. Het zowel in als buiten rechte met de voorzitter gezamenlijk vertegenwoordigen van de vereniging.
 • c. Het in samenspraak met de overige bestuursleden behartigen van de belangen van de leden van de vereniging.
 • d. Het delen van alle relevante informatie met de overige bestuursleden.
 • e. Het waar mogelijk actief deelnemen aan gemeentelijke, regionale en landelijke congressen op sportgebied, met name op ieders specifieke aandachtsgebied.

Bij alle portefeuilles geldt:

 • a. Het bestuurslid is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de taken zoals onder de toegewezen portefeuille benoemd.
 • b. De gegeven opsomming van de taken per portefeuille is op hoofdlijnen.
 • c. Het is van groot belang dat we bij de diverse portefeuilles een netwerk vormen van personen, die betreffend bestuurslid ondersteunen, middels commissies en/of werkgroepen op een aantal nader aan te duiden terreinen. Het op dat gebied verantwoordelijke bestuurslid is zelf ook hoofdverantwoordelijk voor het benaderen en vinden van deze personen. Het is duidelijk dat bij een concrete uitwerking en vervulling van de taken van de diverse portefeuilles het van zeer groot belang is dat er een goede ondersteuning is. Het uitwerken van de taken gebeurt in gezamenlijk overleg met de voor de betreffende portefeuille gevonden ondersteunende personen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.