Portefeuille Penningmeester

Uitvoerend bestuurder: Guus Heemskerk

 1. Financieel beleid en beheer
 2. Het middels een boekhouding bijhouden van de financiële administratie
 3. Het opstellen van de jaarrekening ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering met de daarbij behorende toelichtingen
 4. Het opstellen van een begroting ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering
 5. Het maandelijks opstellen van tussentijdse financiële overzichten ter bespreking in de bestuursvergaderingen, zodat we overschrijdingen van de begroting tijdig signaleren en we direct op eventuele ‘uitdagingen’ inspelen.
 6. Het tijdig door de kascommissie laten controleren van de boeken ten behoeve van de rapportage aan de Algemene Ledenvergadering
 7. Het tijdig aanvragen van subsidie bij de gemeente, alsmede het afleggen van verantwoording tussentijds en achteraf
 8. Behandeling aanvraag activiteiten/ project subsidie (APS) van de Sportraad van Delft
 9. In samenwerking met sectie(s) indiening aanvraag stimuleringssubsidie bij gemeente Delft
 10. Overzicht bijhouden i.v.m. vacatiegelden t.b.v. bestuursleden Sportraad van Delft
 11. Uitsturen van facturen aan adverteerders op de website, om hun bijdrage te voldoen
 12. Het uitbetalen van declaraties
 13. Het doen van betalingen namens de vereniging
 14. Jaarlijks aan de leden versturen van een factuur voor het innen van de contributie.
 15. Beleid ontwikkelen t.a.v. verantwoord gebruik/beheer van de financiële middelen van de SvD.

Overige portefeuilles

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.