Voorjaars-ALV Sportraad verliep voortvarend

Delft – Delft – Op maandagavond 20 april jl vond in het clubgebouw van DVC de Voorjaars-ALV van de Sportraad Delft plaats. Om 20.30 uur verwelkomde voorzitter Wicher Schreuders een 40-tal aanwezigen.
Eén van de agendapunten was de bespreking van de door een werkgroep (bestaande uit Martin Bronmeijer, Guus Heemskerk, Wicher Schreuders en Dik Schreuders) voorgestelde nieuwe Statuten. Het was wel tijd voor een herziening, want de thans geldende Statuten dateren uit 1986 en zijn daarmee dus bijna 30 jaar oud. Het voorstel, de door voorzitter Wicher Schreuders gegeven toelichting en zijn antwoorden op de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen waren voor de aanwezigen dermate naar genoegen, dat al vlotjes alle aanwezigen unaniem instemden met het voorstel. Dat betekent dat via een notaris de nieuwe Statuten nu definitief worden. In de volgende ALV komt een voorstel voor een bijbehorend Huishoudelijk Reglement (voor te bereiden door dezelfde genoemde werkgroep) ter sprake.

Na de behandeling van de Statuten gaf Harry Akkermans (Sportservice Zuid-Holland) een nuttige presentatie over het bestaande Jeugdsportfonds en de mogelijkheden die dat biedt voor de sportende jeugd in Delft. Nadere informatie hierover is elders op de website van de Sportraad te vinden.

Een belangrijk agendapunt ging over het door de gemeente Delft ingezette onderzoek over ‘de toekomstbestendige sport in Delft’, dat gerelateerd is aan de bestuurlijke opdracht om ook in de sportsector te bezuinigen, zoals ook uitgebreid op de Najaars-ALV van 24 november 2014 is besproken. Bij dit agendapunt werd nu gesproken over de door het Sportraadbestuur met de gemeente bereikte overeenstemming over de werkwijze tussen de betrokken partijen (de gemeente Delft, het externe adviesbureau Drijver en Partners, de Sportraad Delft en een door laatstgenoemde ingestelde Klankbordgroep) bij het betreffende onderzoekstraject, alsmede over de specifieke opdracht voor de Klankbordgroep. De genoemde Klankbordgroep bestaat uit deskundigen uit de Delftse sportwereld met een ruime bestuurlijke ervaring en een brede blik die boven het belang van hun eigen vereniging uit stijgt. Bij de samenstelling van de Klankbordgroep is rekening gehouden met een spreiding naar onder meer de achterliggende tak van sport, of het een binnen- en/of een buitensport betreft, het betreffende sportpark, alsmede de beheersvorm van de accommodatie. De door het Sportraadbestuur benoemde 11 leden van de Klankbordgroep (KBG) zijn: Martin Bronmeijer (Bestuur Sportraad), Guus Heemskerk (Bestuur Sportraad), Victor Brouwer (Hudito), Ries van Dam (dvv Delft), Leen vd Hooff (Excelsior), Wim de Koning (Fortuna), Douwe vd Kooi (Delftse Hout), Jasper van Loon (Kratos), Jan vd Mespel (Phoenix), Pieter van Veen (Vitesse D.) en Tinus Vernooij (Concordia). Bijna alle genoemde leden van de Klankbordgroep waren tijdens de ALV aanwezig. Hiermee kan de Klankbordgroep van start. Tijdens deze ALV waren volgens het rooster van aftreden Guus Heemskerk (secretaris/penningmeester) en Martin Bronmeijer (bestuurslid) aftredend, maar beiden waren voor drie jaar herkiesbaar, waarmee de vergadering dan ook instemde.
Al om 22.15 kon voorzitter Wicher Schreuders de vergadering afsluiten en alle aanwezigen uitnodigen voor een hapje en een drankje.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.