Activiteiten- / Projecten Subsidie (APS)

De subsidie is bedoeld voor incidentele activiteiten / projecten op het gebied van de sport en sportbeoefening. De activiteiten / projecten bevorderen de deelname van meerdere (groepen) van burgers en organisaties binnen de gemeente Delft. De activiteiten / projecten worden georganiseerd door sportverenigingen welke lid zijn van de Sportraad van Delft. De subsidie is een onderdeel van het budget dat door de gemeente Delft beschikbaar is gesteld aan de Sportraad van Delft voor verenigingsondersteuning. 

Doel van de subsidie

De subsidie heeft een éénmalig karakter en is vernieuwend met aandacht voor brede participatie van de doelgroep sport. 

Uitgangspunten van de subsidie 

• Stimuleert een bredere deelname aan sportactiviteiten 

• Is gericht op het gezond leven zoals bewegen, sport en gezonde voeding 

• Bevordert het verenigingsleven en sportparticipatie 

• Bevordert vrijwilligerswerk en actief burgerschap 

• Stimuleert vernieuwende activiteiten en de implementatie daarvan voor de toekomst 

• De activiteit / project heeft een maatschappelijk doel. 

Voorwaarden

•  De organisatie / uitvoering / aanvraag voor de subsidie is in handen van één of meerdere lid-verenigingen van de Sportraad van Delft 

•  Een activiteit / project is vernieuwend en bevat bijdragen aan de uitgangspunten 

•  De aanvraag moet voorzien zijn van de begroting van de activiteit / project, de exploitatierekening van het afgelopen jaar en balans per ultimo waaruit uw vermogens positie blijkt 

• De financiering van de kosten is minimaal gedekt voor 40% van de kosten door eigen bijdragen van de deelnemers, dan wel bijdragen door derden (cofinanciering) 

• Per activiteit / project bepaald het bestuur van de Sportraad het maximaal toe te kennen bedrag 

• Binnen 2 maanden na afloop van de activiteit / project dient een financiële en inhoudelijke verantwoording te worden ingeleverd 

• Een toekenning van een subsidie door de Gemeente Delft en overige fondsen/instanties sluit een aanvraag bij de Sportraad van Delft uit. 

Aanvragen

De aanvraag van de subsidie moet 6 weken voorafgaand aan de activiteit / project te worden ingediend bij het secretariaat van de Sportraad van Delft secretaris@sportraadvandelft.nl). De aanvraag bevat minimaal de noodzakelijke bijlagen. 2 

Besluitvorming

Het bestuur van de Sportraad is de enige bevoegde instantie om dit besluit te kunnen nemen. Tegen het besluit van het bestuur van de Sportraad van Delft is geen beroep mogelijk.

Aanvraagformulier Activiteiten- / Projecten Subsidie  (Word-document)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.