Huldigingsbeleid

Inleiding 

Het huldigingsbeleid van het bestuur van de Sportraad is niet eerder vastgelegd, maar was deels terug te vinden op de website van de Sportraad. De huldigingen op sportgebied van de Gemeente Delft worden voorbereid door de Sportraad.

Op hoofdlijnen worden via de Sportraad voor sporters en vrijwilligers in de sport door twee partijen “ereprijzen” verleend:

  • Ereprijzen van de Gemeente, uitvoering door de Sportraad (4 prijzen)
  • Ereprijzen van de Sportraad (4 prijzen)

Bij nadere beschouwing overlappen de ereprijzen van de Gemeente en de Sportraad elkaar grotendeels. De benaming is in enkele gevallen niet gelijk aan de uit te reiken ereprijs waar het gaat om een medaille of speld. De criteria om in aanmerking te komen voor een “ereprijs” zijn niet eenduidig geformuleerd. Daarnaast wordt een leeftijdgrens niet relevant geacht en is als zodanig verlaten. De afgelopen jaren heeft de uitreiking van de veteranenprijs en motivatieprijs niet plaats gevonden omdat geen aanvragen hiervoor waren ingediend. De veteranenprijs en de motivatieprijs zijn benamingen welke toch wel gedateerd zijn.

Een sportraadbeker wordt één maal per jaar beschikbaar gesteld en dus vele maanden na het betreffende evenement uitgereikt.

In deze notitie wordt een voorstel gedaan het aantal huldeblijken te “stroomlijnen”. De voorwaarden om voor een ereprijs in aanmerking te komen worden op hoofdlijnen vastgelegd. De Sportraad wordt het loket waar een verzoek voor de uitreiking van een ereprijs wordt gedaan. Het loket voor de aanvraag van alle ereprijzen is de Sportraad. De aanvraag voor de gemeentepenning wordt beoordeeld door het college van B & W. De overige aanvragen voor het toekennen van een ereprijs wordt beoordeeld door het bestuur van de Sportraad. Door het aanscherpen van de beoordelingscriteria wordt een jury niet meer nodig geacht. In overleg met de Gemeente wordt het huldigingsbeleid vastgesteld.

In het geval dat een sportgala wordt georganiseerd is de uitreiking van de Sportraadbeker te overwegen.

“Nieuwe” Ereprijzen van de Gemeente / Sportraad 

Wie komt / komen in aanmerking voor de ereprijs

Om in aanmerking te komen voor één van de ereprijzen moet worden voldaan aan de in het hier onder vermelde kader van de sportieve prestatie van een individu of een ploeg. De sportieve prestatie is behaald in de sportcategorie waarbij geen leeftijdgrens in acht wordt genomen.

Het “sportieve oeuvre” en het vrijwilligerswerk worden hieronder nader gedefinieerd.

Het Sportieve oeuvre 

Wanneer een sporter de “Sportspeld in goud” eerder heeft ontvangen en daarna de sportprestatie continueert dan komt de sporter in aanmerking voor de Gemeentepenning.
Dit is wel geheel ter beoordeling aan het college van B & W.

De vrijwilliger 

De vrijwilliger is een persoon welke gedurende een groot aantal jaren zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de sport. Om voor een ereprijs in aanmerking te komen moet de vrijwilliger voldoen aan de volgende criteria:

  •  Heeft gedurende de periode waarvoor de aanvraag geldt een functie in de sport vervuld. Dit kan zijn in het bestuur of lid van een commissie van bijvoorbeeld een vereniging.
  •  Heeft zich daarnaast op andere wijze voor de sport verdienstelijk gemaakt.
  •  Is voor het vrijwilligerswerk binnen de vereniging / organisatie geëerd met een “titel” als lid van verdienste, erelid, etc. Bij de beoordeling van de aanvraag mogen functies bij andere verenigingen / organisaties worden meegerekend. De periode geldt vanaf de dag van de éérste functie tot en met “de dag van vandaag”.
  • Betaalde (kader)functies worden niet meegerekend.

Ereprijs

Sportieve prestatie

Ploeg/Individu

Vrijwilligerswerk

Gemeentepenning Sportieve Oeuvre Ploeg / Individu >  50 jaar
Sportspeld goud 1e plaats WK, EK, OS Ploeg / Individu >  40 jaar
Sportspeld zilver 2e plaats WK, EK, OS, Landskampioen Ploeg / Individu >  25 jaar
Sportspeld brons 3e plaats WK, EK, OS Ploeg / Individu n.v.t

 

Het uiterlijk van de sportspeld is naar onze mening toe aan een up-grade. Hierbij is te denken aan een duidelijker logo en de naam van de gemeente Delft.

Het proces van aanvraag voor de ereprijs

Op de website van de Sportraad (www) staat wie in aanmerking komt voor een ereprijs en welke voorwaarden daarvoor gelden. Tevens is op de website een aanvraagformulier beschikbaar. Dit aanvraagformulier moet volledig worden ingevuld en in PDF-formaat worden verzonden aan e-mailadres secretaris@sportraadvandelft.nl. Onvolledig ingevulde formulieren worden met redenen omkleed teruggezonden aan afzender. Het bestuur van de Sportraad beoordeelt de aanvraag binnen 1 maand na ontvangst.
Een aanvraag voor de Gemeentepenning wordt doorgestuurd naar de gemeente. De beoordeling vindt plaats door het college van B & W.

Het proces van uitreiking van de ereprijs

De secretaris van de Sportraad stelt aanvrager schriftelijk op de hoogte van de bevindingen van het bestuur van de Sportraad.

  • Bij afwijzing van de aanvraag wordt de aanvrager hierover door de secretaris van de Sportraad schriftelijk en met redenen omkleed geïnformeerd.
  •  Bij toewijzing maakt de secretaris een afspraak ten aanzien van de uitreiking.
  •  De secretaris maakt in overleg met de aanvrager, de gemeente (de wethouder) en de voorzitter van de Sportraad een afspraak, legt de datum / tijd vast en bevestigt dit schriftelijk met betrokkenen.
  •  Bij de uitreiking van een sportspeld aan een ploeg krijgt de aanvoerder de sportspeld opgespeld. De teamleden krijgen de sportspeld uitgereikt.

Vastgesteld door de ALV Sportraad van Delft op 18 april 2016 en door het college van B & W van de Gemeente Delft op 28 juni 2016.

 

Adobe_PDF_icon  Brief College B & W • Gemeente Delft Adobe_PDF_icon Aanvraagformulier Huldigingen

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.