Najaars-ALV vlot verlopen

Delft – Op maandag 24 november jl. vond in de kantine van DVC de Najaars-ALV van de Sportraad plaats. Met ruim 50 aanwezigen was de opkomst goed te noemen. De in de Voorjaars-ALV in april jl. nieuw aangetreden voorzitter Wicher Schreuders werkte de agenda vlotjes af.

De voorzitter meldde onder meer dat een werkgroep de al uit 1986 daterende Statuten van de Sportraad heeft herzien en dat die nu ter beoordeling bij een notaris liggen. Waarschijnlijk kunnen de vernieuwde Statuten op de Voorjaars-ALV van 2015 worden behandeld. Het Bestuur heeft de intentie om de communicatie met de leden te moderniseren. De website is gemoderniseerd, zodat alle informatie in principe op de website zal worden gedeeld, terwijl daarnaast alle informatie en uitnodigingen per email naar de ons bekende emailadressen van de clubs die lid zijn van de Sportraad worden gezonden. Dit betekent dat het papieren blad ‘De Sporter’ hiermee is komen te vervallen. De ontvangers van dit blad zijn intussen allemaal hiervan op de hoogte gebracht. Ditzelfde geldt voor de adverteerders die uiteraard zijn bedankt voor hun jarenlange ondersteuning, maar aan hen is aangeboden om een banner te plaatsen op de nieuwe website. De voorzitter heeft intussen persoonlijk ons erelid Anton Brouwer, die tientallen jaren eindredacteur van ‘De Sporter’ was, hiervan op de hoogte gesteld, hetgeen hij zeer op prijs stelde. Onderdeel van de communicatie naar de leden is ook het maandelijkse Sportcafé van Stadsradio Delft dat het Sportraadbestuur (met name middels bestuurslid Marina La Vos) maakt in samenwerking met de sportredactie van de Stadsradio. De rechtstreekse uitzending vindt iedere laatste dinsdag van de maand plaats vanuit de radiostudio. Tevens informeren wij onze leden door, in samenwerking met anderen, diverse themabijeenkomsten te organiseren over onderwerpen die in onze ogen relevant zijn voor de lokale sportbestuurders. De eerstvolgende themabijeenkomst wordt georganiseerd door de Sectie Onbeperkt Sporten met als thema ‘Er is veel te winnen met sport!’. Die themabijeenkomst vindt plaats op maandagavond 26 januari a.s. (naar we inmiddels weten bij Vitesse Delft in Sportpark Tanthof-Zuid). Ten slotte zal ook via het lokale huis-aan-huis-blad ‘Delft op Zondag’ regelmatig aandacht worden besteed aan de activiteiten van de Sportraad Delft, haar leden en het Delftse sportgebeuren in algemene zin.

Penningmeester Guus Heemskerk gaf vervolgens een toelichting op de Begroting 2015 en beantwoordde enkele vragen die daarover werden gesteld naar genoegen. Voorgesteld werd om de contributie van de clubs naar de Sportraad, zijnde 0,21 euro per lid, ongewijzigd te laten. De aanwezigen stemden in met dit voorstel. Vervolgens kwam een interne portefeuillewisseling binnen het Bestuur aan de orde, zijnde een positiewisseling tussen Guus Heemskerk en Joyce van der Sloot. Laatstgenoemde is vanaf april 2013 secretaris, treedt nu terug uit die functie maar blijft wel bestuurslid. Guus Heemskerk wordt per heden secretaris en is daarmee secretaris/penningmeester. De vergadering ging hiermee akkoord.

Hierna was het de beurt aan twee gastsprekers. Sharida Imandi (SEH) gaf een korte uiteenzetting over de problematiek met overmatig alcoholgebruik, met name bij de jeugd. Door wettelijke maatregelen is het alcoholgebruik tot 18 jaar verboden en via NIX 18 Delft probeert men dit verder bekend te maken, alsmede informatie te geven over de beste methoden ter preventie van alcoholgebruik. Vanuit het Sportraadbestuur is Jaap Meijer lid van de werkgroep Jeugd en Alcohol. Vanuit de Sportraad zal aan dit onderwerp in 2015 zeker een vervolg worden gegeven.
Vervolgens kwam sportwethouder De Prez een toelichting geven op de Bestuurlijke Opdracht Sport, die inhoudt dat er in de komende jaren een aanvullende bezuiniging in de sportsector moet worden gevonden, tot in totaal 450.000 euro in 2019. De wethouder gaf de diverse stappen aan in het onderzoekstraject, dat door een extern adviesbureau zal worden uitgevoerd, maar waar de Sportraad Delft (en via hen ook de clubs) in een Klankbordgroep bij betrokken zal worden. De details inzake de taken en samenstelling daarvan volgen later. De wethouder verwees uiteraard ook naar de brief die hij eerder via de Sportraad had laten versturen naar de clubs (brief ‘Toekomst sport in Delft’ dd. 19 november 2014; deze staat ook op de Sportraad website). Vervolgens beantwoordde wethouder De Prez de vanuit de zaal gestelde vragen.
Wethouder De Prez maakte daarna van de gelegenheid gebruik om de in april jl. afgetreden Sportraad-voorzitter Jacques van den Berg alsnog te bedanken voor zijn inzet voor de Delftse sport gedurende vele jaren, waarvan zes jaar als voorzitter van de Sportraad. De wethouder overhandigde daarop aan Jacques van den Berg een ingelijst kunstwerk, een cadeaubon en een bos bloemen.

Ter afsluiting van de Najaars-ALV deelde voorzitter Wicher Schreuders mee, dat begin januari 2015 het Sportraadbestuur haar leden graag verwelkomt op een Nieuwjaarsreceptie die zal worden gehouden bij DVC, waarbij dan tevens een live-uitzending van het Sportcafé van Stadsradio Delft plaats zal vinden. De definitieve datum is: dinsdag 6 januari 2015, aanvang 20.00 uur.

SRD_sm_DSC3110 SRD_sm_DSC3109 SRD_sm_DSC3116 SRD_sm_DSC3118 SRD_sm_DSC3121 SRD_sm_DSC3122 SRD_sm_DSC3126 SRD_sm_DSC3130 SRD_sm_DSC3133 SRD_sm_DSC3136

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.