Sportraad van Delft

Missie, Visie en Doelstelling

Missie:

De Sportraad van Delft behartigt de belangen van de (aangesloten) sportverenigingen.

Visie:

De Sportraad van Delft is een gedegen vertegenwoordiger van en een ondersteunende partner voor de aangesloten sportverenigingen.

Doelstelling: 

De bevordering en stimulering van de sportbeoefening, de recreatie en het bewegingsonderwijs, alsmede de instandhouding en verbetering van de mogelijkheden daartoe (art. 3 lid 1 Statuten).

Het bestuur van de Sportraad van Delft hanteert hiertoe als instrumenten:

  • Het opkomen voor de belangen van de sportverenigingen in met name beleidszaken op alle relevante niveaus, van lokaal tot nationaal (overheden en relevante overige organisaties).
  • Het verbeteren van de PR & communicatie ter ondersteuning en uitvoering van alle activiteiten.
  • Het verschaffen van relevante informatie / voorlichting.
  • Het bieden van ondersteuning aan de leden.
  • Het stimuleren van samenwerking (zowel van sportverenigingen onderling als met andere partijen).
  • Het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten.
  • Het organiseren van sportmanifestaties, lezingen en dergelijke.
  • Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies aan relevante organisaties.
  • Alle andere middelen, die voor het doel bevorderlijk zijn.
  • De bovenstaande werkwijze van het bestuur van de Sportraad van Delft wordt uitgevoerd met behulp van de portefeuille- en taakverdeling zoals deze is vastgesteld.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.